Les normes que es contenen en aquest document obliguen les parts i formen part del contracte. La matèria no regulada especificament en les condicions generals es regira pel Reglament d'Agències de Viatges (Decret 168/1994, de 30 de maig) i per les normes que, subsidiànament, s'hi apliquin.
ORGANITZACIÓ TÈCNICA: L'organització tècnica, la formalitzadó de reserves i l'execució dels paquets turistics correspon a Piramitour A Peu SL, amb codi identificador GC-1965, NIF B17854399 i domicili a Santa Pau, 17811 Girona.
VIGÈNCIA: La programació d'aquest catàleg té validesa des de l'01/01/2009 finsal 31/12/2009, i és vinculant per a l'agència organitzadora durant aquest periode. Malgrat tot, seran vàlids els canvis en aquesta informació quan s'hagin comunicat al consumidor abans de la signatura del contracte; o s'hagin acordat modificacions entre les parts contractants.
PREUS: Procurem que els preus que publiquem siguin el més precisos possible, encara que a vegades poden tenir modificacions o presentar errors tipogràfics. El preu definitiu es facilitarà abans de la contractació, per ho que cal consultar-ho a l'organitzador abans de contractar el viatge.
La majoria de preus estan calculats en funció d'un nombre mínim de participants, normalment ocupant habitacions dobles. Si el nombre de participants no arriba al mínim, l'organitzador pot proposar-vos la continuació del programa pagant un suplement sobre el preu i el participant tindrà l'opció d'acceptar-lo o desistir, en aquest cas, es reembossarien les quantitats abonades
La data de cancel·lació varia en funció de la durada del viatge, però per termes generals, si la durada és de tres o menys dies, la data de cancel·lació és de 10 dies i si la durada del viatge és 4 o més dies, la data de cancel·lació és de 30 dies. En la informació de cada viatge s'informarà si les dates de cancel·lacions són diferents.
En els viatges que inclouen mitjans de transport, aquest poden tenir modificacions de preu. En aquest cas l'organitzador us pot demanar un suplement i el participant tindrà l'opció d'acceptar-lo o desistir, en aquest cas, es reembossarien les quantitats abonades.
Per terme general, els preus no podran ser modificats dins els últims 20 dies abans de la data d'inici del viatge contractat.
ELS NOSTRES PREUS INCLOUEN: Els serveis que s'especifiquen en cada paquet. Com a norma general és necessari seguir un criteri estricte de literalitat que condueix a la conclusió que, allò que no estigui especificament detallat com a inclòs en el preu del paquet, no estarà inclòs en aquest.

ELS NOSTRES PREUS NO INCLOUEN: Extres de cap tipus, begudes, rentat o planxat de roba, conferències telefòniques, règims especials, ni qualsevol altra despesa anàloga de caràcter personal i tot allò que no està clarament especificat com a inclòs.
En els programes que inclouen àpats, aquests només són aplicables des del moment d'arribada a l'hotel fins a la sortida. Durant els àpats no s'indouen les begudes (aigua, vi, etc.), tret que s'indiqul el contrari.
DESPESES EXTRES: En alguns viatges cal certa suma de diners per cobrir les despeses no incloses en el preu però necessàries per a la realització del viatge. En aquest cas us informarem de l'import necessari. Tingueu en compte que aquest import és aproximat i que pot variar. Consulteu amb l'organitzador abans de contractar el viatge.
ELS ALLOTJAMENTS:
Molts dels viatges que organitzem tenen lloc en entorns rurals o de montanya, on la tipologia i qualitat dels allotjaments pot ser molt variat. La qualitat i el contingut dels serveis prestats per l'allotjament estaran determinats per la categoria turística oficial del païs de desti i seran sotmesos a control administratiu.
La tipologia dels allotjaments que utilitzem pot variar molt, des de confortables hotels de 4 estrelles fins als refugis en els llocs menys accessibles. En indrets remots o fora de casa, els nivells als que estem acostumats a vegades no es corresponen amb les categories dels establiments catalans o espanyols. Quan la variació és significativa aquesta s'informarà als participants abans del viatge. Aixó és part de l'experiència en els viatges de senderisme i/o muntanyisme i cal tenir una aproximació flexible.
D'acord amb la legislació vigent (que estableix només l'existència d'habitacions dobles), es permet que en algunes d'aquestes últimes pugui habilitar-se un tercer llit, amb el conelxement i a petició de les persones que ocupen l'habitació, i sempre que l'establiment en disposi.
Els preus i descomptes dels nens són aplicables quan comparteixen habitadó doble amb dos adults.
En alguns establiments i mentre hi hagi disponibilitat, es pot ocupar una habitació doble per una sola persona, previ el pagament d'un suplement.
Segons la normativa internacional, les habitacions podran ser utilitzades a partir de les 15:00 hores del dia d'arribada i hauran de quedar lliures abans de les 12:00 hores del dia de sortida, tret que s'indiqui el contrari en cada paquet turistic.
En els apartaments el client és plenament i exclusivament responsable de fer la declaració correcta del nombre de persones que han d'ocupar l'apartament (sense ometre els nens, sigui quina sigui la seva edat), en efectuar la reserva.
S'adverteix que l'administració dels apartaments pot negar legalment l'entrada d'aquelles persones no declarades, i no es procedent cap reclamació per aquesta causa.
En el cas que el dient prevegi la seva arribada a l'hotel o apartament reservat en dates o en hores diferents de les esmentades, haurà de comunicar-ho amb la màxima antelació possible a l'agència organitzadora, a l'hotel o als apartaments directament, segons el cas,
Igualment, heu de consultar amb l'organitzador, en el moment d'efectuar la reserva, la possibilitat de portar animals en el viatge, ja que generalment no estan admesos ni als hotels ni als apartaments.
En els viatges en grup, en alguns indrets i en funció de la disponibilitat, el guia-monitor distribuirà els participants entre les diferents unitats d'allotjament, que encara que poden presentar variacions, intentem siguin de la mateixa qualitat. Si la qualitat varia sensiblement, s'informarà al participant, tenint dret al reemborsament o pagament dle suplement corresponent.
ELS VIATGES GUIATS: Els participants que contracten un viatge organitzat que sigui guiat, accepten respectar l'autoritat del guia-monitor.
La majoria de viatges que organitzem tenen lloc en plena natura, per ho que estan exposat a l'acció dels agents atmosfèrics i poden patir altres causes adverses o imprevistos que impliqui la modificació dels itineraris descrits en el programa. En aquest casos, el guia-monitor assumeix la responsabilitat de pendre les decisions sobre la marxa per solventar de la millor manera possible aquests imprevistos.
Així mateix, el guia-monitor pot atendre les suggerències o queixes que els participants puguin expresar per tal de trobar una solució satisfactòria.
El guia-monitor es responsable sobre el terreny del bon funcionament del viatge, per ho que pot expulsar els participants que no tinguin la forma física suficient per superar les jornades establertes, no disposin de l'equipament necessari indicat en la documentació del viatge i/o tinguin una actitud i comportament que possi en perill el mateix participant, el guia o la resta del grup. L'expulsió d'un participant no tindrà dret a cap reemborsament dels serveis no utilitzats ni dret a indemnització per les despeses que aixó l'hi pugui ocasionar.
ELS VIATGES AUTOGUIATS: En els viatge autoguiats, els participants segueixen un itinerari prèviament establert, i que no necessàriament està abalissat. Per a poder completar el viatge us facilitem un llibre de ruta que inclou entre d'altres, indicacions escrites per a seguir l'itinerari. Procurem que els llibres siguin el més acurats possible i que la informació que contenen estigui actualitzada. Moltes vegades però, l'acció de l'home o l'efecte de la natura pot afectar els camins, per ho que la descripció de l'itinerari pot no ser exacta.
Així mateix, les intruccions les complementem amb la millor cartografia disponible, per ho que pot variar de viatge en viatge i fins i tot dins la mateixa ruta.
Es pressuposa que els participants d'una activitat de senderisme o muntanyisme tenen els coneixement mínims de navegació i desplaçament en la natura. L'organització no es pot fer responsable d'una mala utilització o manca de comprensió de les instruccions facilitades.
Els llibres de ruta es proporcionen per a la realització de l'activiat contractada o per a ús personal. En cap cas es permet la seva cesió a tercers. Aquesta llibres de ruta estan protegits per la Llei de la Propietat Intel·lectual i està expresament prohibida qualsevol còpia, reproducció, divulgació o explotació completa o parcial, mitjançant cap suport.
LES RUTES: Per a cada viatge, donem la informació més acurada possible sobre les característiques del terreny per on passen les rutes i la dificultat d'aquestes. És responsabilitat dels participants avaluar que disposen de la capacitat física necessària per completar les jornades amb comoditat.
És molt important que els participants informin a l'organització si pateixen algun impediment físic o alguna malaltia que condicioni la realització d'activitat física.
A la informació sobre el producte indiquem si les persones que pateixen vertigen podran o no completar els itineraris. Si en patiu però voleu participar en el viatge, consulteu amb l'organització, ja que moltes vegades us podem donar alternatives.
En les rutes que poden implicar un nivell alt d'esforç físic, l'organitzador es reserva el dret de demanar als participants informació relativa al seu estat de salut i/o certificats mèdics que ho acreditin.
Per a la vista a determinats països, cal estar convenientment vacunat. En la informació que us facilitem us informem de quines vacunes són necesàries, però és responsabilitat de cada participant consultar el seu metge sobre aquest tema.
L'EQUIPATGE: En qualsevol dels viatges que organitzem, és responsabilitat del participants tenir cura del seu equipatge. No es pot esperar que el guia-monitor en tingui cura o el transporti si no és un servei que s'inclogui en el viatge.
L'equipatge i altres efectes personals del viatger no són objecte del contracte i, en conseqüència, l'organitzador no es responsabilitza de la seva pèrdua o dels danys que pugui experimentar durant el viatge.
En l'equipatge no es pot dur diners, targeta de crèdit, documents personals, contractes i billets de mitjans de transport i en general cap altre tipus de documentació la pèrdua dels cuals pugui supossar l'impediment per a continuar el viatge.
En l'equipatge es recomana no transportar elements de valor, tenint l'obligació de declarar-ho si així passa. Així mateix, cal avisar si es transporten elements fràgils, que cal estiguin convenientment protegits i embalats.
En els viatges autoguiats on s'ha contractat el servei de transport d'equipatge, pot existir una limitació en el número i pes dels bultos, i aquesta han d'estar etiquetats amb el nom que els participants han facilitat a l'organitzador. L'equipatge haurà d'estar tancat, preparat i dipositat a recepció per ser recollit abans de les 10 del matí, i es tindrà a disposició en el següent allotjament abans de les 16h. del mateix dia. Si per causes alienes a l'organització (tall de carreteres, averia greu del mitjà de transport) o de força major l'equipatge no es pogués deixar a l'hora prevista, l'organització es possarà en contacte amb el client per trobar la millor alternativa possible.
Es recomanable que els participants contractin una pòlissa d'assegurança que cobreixi la pèrdua o deteriorament de l'aquipatge.
MATERIAL O ELEMENTS LLOGATS: Com vehicles, bicicletes, GPS, tendes o qualsevol altre material o utillatge.
L'organització o qualsevol dels seus proveïdors, podran exigir la sigatura d'un contracte amb el que els participants es responsabilitzen a no fer un mal ús del material llogat i del seu retorn en perfectes condicions. També es pot exigir al participant l'establiment d'una fiança o dipòsit, que l'hi serà retornat un cop es retorni el material llogat en perfectes condicions, dins els 14 dies després de la devolució.
L'organització o qualsevol dels seus proveïdors, no es poden fer responsables de cap mal o deteriorament del material llogat com a conseqüència de cirscunstàncies que no pugui controlar (conducció arriscada, neglicència en el seu ús, etc).
En el cas de que es robi o es perdi el material, l'organització o qualsevol dels seus proveïdors, es reserven el dret a exigir a l'arrendador a la data de finalització del viatge que l'indemnitci amb la reposició del material o amb el seu valor de compra d'aquell moment, o dels més similar en el cas de no exisistir idèntic en el mercat en aquell moment.
ÚS DE LES FOTOGRAFIES: En el decurs d'un dels viatges contractats els guies o qualsevol col·laborador fot realitzar una o varies imatges dels participants i aquestes podran ser utilitzades per al catàlegs, materials de suport o publicitari en diferents mitjans, siguin impresos o digitals, sense cap cost ni dret futur.
En les imatges que siguin proporcionades per els participants, s'indicarà el nom d'aquest com a peu de foto i excepte s'indiqui el contrari i es podran utilitzar sense cap cost ni dret futur.

DOCUMENTACIÓ: Tots els viatgers (indosos els animals), sense excepció, han de tenir la seva documentació personal en regla, ja sigui el passaport, quan es tracti de viatges a l'estranger, o visat especial, si el viatge aixi ho requereix, o el document d'identitat corresponent, quan es tracti de viatges per l'enton nacional o dels certificats requerits quan es viatja amb animals. La impossibilitat de continuar el viatge per la pèrdua d'alguna documentació no dòna dret a cap reeemborsament o reclamació per les despeses que aixó origini.
Recomanem també, que els participants portin amb ells la pòlissa d'assegurances que hagin contractat.
ACCEPTACIÓ / INSCRIPCIÓ: El fet d'adquirir o formar part d'un dels paquets turístics continguts en el programa implica la plena acceptació, per part de l'usuari, de totes i cadascuna d'aquestes condicions generals.
A l'hora de la inscripció en un viatge, serà necessari dipositar fins a un màxim d'un 40% de l'import total, i en el plaç que es determini s'haura d'abonar el preu total.
En les reserves que contenen algun mitjà de transport, l'organització pot sol·licitat el pagament de la totalitat del seu import.
MODIFICACIONS DEL CONTRACTE: En el cas que abans de la sortida del viatge l'organitzador es vegi obligat a modificar de manera significativa algun element essencial del contracte ho comunicarà al consumidor. Exceptuant que s'hagi acordat el contrari, el consumidor podrà optar per resoldre el contracte sense cap penalització o acceptar una modificació del contracte en el que es precisin les variacions introduïdes i la seva repercuassió en el preu.
El client tindrà tres dies laborables per a comunicar la seva decissió. En el cas de no fer-ho, s'entendrà que opta per la ressolució del contrcte sense penalització.
ALTERACIONS: L'agència es compromet a facilitar als seus dients la totalitat dels serveis contractats a través d'aquest programa, i només estarà exempta d'aquesta obligació per força major o una altra causa suficient.
En cas de cancel·lació del viatge per part de l'agència abans de la sortida, el consumidor tindrà dret al reembossament total de l'import abonat.
Si durant el viatge l'agència es veiés impossibilitada de proporcionar algun dels serveis en les condicions pactades, l'agència adoptarà les sol·lucions idònies per a la continuació del viatge sense suplement de preu per al client i, si s'escau, li reembossarà l'import de la diferència entre els serveis previstos i els subministrats.

REEMBOSSAMENTS: Quan, per motius aliens a l'organitzador, no es pugui facilitar el servei que haguessin sol·licitat prèviament, la diferència de preu corresponent es reembossara en finalitzar l'estada, en la mateixa oficina en què es va sol·licitar.
No s'efectuarà cap devolució pels serveis no utilltzats voluntàriament pels participants.
ANUL·LACIONS: En tot moment, l'usuari o consumidor pot desistir dels serveis sol·licitats o contractats, amb dret a la devolució de les quantitats que hagués abonat, tant si es tracta del preu total com del dipòsit del 40% de l'import del viatge.
Haurà d'indemnitzar l'agència pels conceptes que a continuació s'indiquen: despeses de gestió, despeses d'anul·lació, si existissin, més una penalització del 5% si l'anul·lació es produeix amb més de 10 dies i menys de 15 dies d'antelació de la data de sortida del viatge; entre els dies 3 i 10, el 15%; i en les 48 hores anteriors a la soríida, el 25%. En cas de no presentar-se a l'allotjament o lloc de sortida, no tindrà dret a cap devolució de la quantltat abonada.
Per a les estades, les despeses de gestió són per reserva de 30€ més 3€ per cada dia d'estada.
En el cas de que el viatge estigués subjecte a condicions econòmiques especials de contractació, com avions, baixells o tarifes especials, les despeses de cancel·lació s'establiran segons les condicions que s'acordin.
CANCEL·LACIONS PER PART DE L'ORGANITZACIÓ:
En els viatges en grup, si no s'arriba al grup mínim, l'organització es reserva el dret a cancelar el viatge.
En aquest cas, l'organització us pot proposar el pagament d'un suplement per poder continuar el viatge. Si no l'accepteu, us reemborsarem la totalitat dels imports l'abonats, però sense tenir dret a cap indemnització.
La data de cancel·lació varia en funció de la durada del viatge, però si no s'indica el contrari, quant la durada és de tres o menys dies, la data de cancel·lació és de 10 dies i quant la durada del viatge és 4 o més dies, la data de cancel·lació és de 20 dies.
En la informació de cada viatge s'informarà si les dates de cancel·lacions són diferents.
CESSIÓ DE LA RESERVA: el contractant o el beneficiari podran cedir gratuïtament la seva reserva en el viatge combinat a una persona que reuneixi totes les condicions requerides per al viatge.
La cessió s'haurà de comunicar per escrit a l'organitzador amb una antel·lació mínima de 15 dies abans de l'inici del viatge, excepte que es pacti un plaç inferior.
La persona que cedeix la seva reserva i el cessionari respondran solidàriament davant de l'organitzador del pagament del total del preu del viatge i de les despeses addicionals que la cessió pogués causar.
ASSEGURANCES: L'agència recomana al viatger contractar una pòlissa d'assegurança que cobreixi les despeses de cancel·ladó del viatge ocasionades pel viatger, així com una assegurança que cobreixi despeses de repatriació en cas d'accident o malaltli.
RESPONSABILITATS: L'agència respondrà, en proporció a les obligacions que li corresponguin pel seu àmbit de gestió, de la bona execució de les obligacions derivades del contracte, a menys que: les faltes observades en l'execució siguin imputables al consumidor o a un tercer aliè al subministrament de les prestacons previstes, tinguin un caràcter imprevisible o insuperable, o es deguin a un cas de força major.
El viatger se sotmet expressament a la legislació en matèria d'accidents per carretera de la nació on estigui matriculat el vehide. Quant a danys personals, pot acollir-se a l'assegurança del vehicle, segons el quadre d'indemnitzacions previstes a l'efecte, i en virtut del qual aquestes indemnitzacions es pagarien als interessats, beneficiaris o als seus representants legals al país de matricula del vehicle i en la moneda d'aquest país.
RECLAMACIONS: L'usuari haurà d'informar "in situ" de qualsevol anomalia o incompliment en l'execució del contracte, amb la finalitat de prendre acció immediata, En cas d'impossibilitat, haurà de comunicar-ho immediatament al prestador del servei i, amb un límit màxim de 48 hores, haurà d'informar l'agència de qualsevol incidència succeïda durant el viatge a fi de resoldre-la.
La no realització d'aquesta comunicació a l'agència suposarà que sigui l'usuari qui hagi de demostrar l'incompliment de l'execució del contracte davant l'Administració i/o Tribunal competent atès que, transcorregut l'esmentat termini, resultaria impossible per a l'agència organitzadora d'aconseguir una resoluoó satisfactòria i constatar la veracitat de la reclamadó.
Les reclamacions que l'usuari vulgui presentar hauran d'estar documentades amb comprovants i factures, i hauran de dirigir-se a l'agència de viatges on va efectuar la seva reserva en un termini màxim de 15 dies després de la tornada.
L'agència organitzadora del viatge, que actua com a intermediària en la venda i reserva davant el consumidor, traslladarà les queixes als proveïdors.
Les expectatives no satisfetes del viatger no podran utilitzar-se com a fonament per reclamar, si la totalitat del programa i serveis han estat proporcionats.
A Peu està adherida a la Junta Arbitral de Consum de Catalunya. L’arbitratge de consum és un sistema extrajudicial i voluntari, que permet resoldre amb caràcter vinculant i de manera ràpida i gratuïta les diferències sorgides entre les empreses i els seus clients.
Per a reclamacions judicials, el participant accepta sotmetre’s a la jurisdicció dels Jutjats d'Olot.
PRIVACITAT DE LES DADES: Segons l'establert a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, s'informa que les dades de caràcter personal dels clients recollides en els formulari d'inscripció o en altres comunicacions, seran incorporades en un fitxer automatitzat creat i mantingut per A Peu.
En el moment que el client efectui la reserva o contractació d'un viatge, l'interessat dòna el seu consentiment per a ltractament automatitzat per a gestionar la contractació dels viatges i serveis a favor dels clients.
A Peu podrà cedir-les als seus proveïdors o col·laboradors per a la contractació dels serveis inclosos en els viatges contractats.
Quant els clients ho autoritzin expressament, A Peu utilitzarà aquestes dades per enviar ofertes especials i personatlitzades.
L'interessat té els drets d'accés, rectificació, cancel.lació i oposició, que podrà exercir dirigint-se per escrit al responsable del fitxer, Piramitour A Peu SL, domiciliat al Mas Collelldemunt, 17811 Santa Pau, o a través de info@apeu.com.es